Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Gestió econòmica

Gestió econòmica

L'Ajuntament d'Alcanar posa a disposició de la ciutadania informació relacionada amb la gestió dels recursos econòmics municipals.

Ingressos i despeses 

- Ordenances fiscals.

- Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs, 2019 (per despesses i ingressos).

- Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària: Informe econòmic-financer i Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i nivell de deute pressupost exercici 2019.

- Informació sobre l'execució trimestral.

- Llistat de modificacions perssupostàries realitzades durant l'any 2018 i el detall de cadascuna d'elles. A l'any 2019 encara no n'hi ha hagut:

- Informació sobre endeutament. 

- Liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors (2017 per despesses i ingressos) i compte general. El del 2018 està en procés de realització.

Patrimoni

- Inventari general del patrimoni i de vehicles oficials.

Contractes majors i menors

- Llistat de contractes menors de l'any 2018 (estem realitzant el tancament de l'exercici 2018, el mes de març podrem aportar el document amb dades totalment consolidades).

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

- Modificacions dels contractes formalitzats, licitacions anul·lades i resolucions anticipades: no n'hi ha hagut cap durant l'any 2018 ni en el primer trimestre del 2019.

- Licitacions que s'han quedat desertes: licitació de l'obra de l'auditori municipal José Antonio Valls (2019)

- Consulta les dos pròrrrogues de contractes realitzades l'any 2018, l'any 2019 de moment no n'hi ha hagut:
Pròrroga del contracte mixt de serveis, subscrit amb l’empresa Serproanimal SL, per a la recollida d’animals perduts, extraviats o abandonats en el t.m. d’Alcanar (05/04/2019).
Pròrroga del contracte per a la prestació dels serveis d’impartició, coordinació i gestió dels cursos de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques (20/09/2018).

- Consulta les renúncies i desentiments (l'any 2019 i el 2018 no n'hi ha hagut).

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica (2018).

- Període mitjà de pagament als proveïdors. 

Convenis
 
- Convenis signats l'any 2018, 2017 i 2016.

Publicitat

- Campanyes de publicitat institucional de l'any 2018.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat