Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

JUNTA DE GOVERN LOCAL (2015-2019)

Les sessions ordinàries de la junta de govern local tindran lloc els dijous a les 11,30 hores, amb la periodicitat que acordi el Ple de la Corporació, segons estableix la normativa de règim local:

Es va constituir la Junta de Govern Local com a òrgan municipal de govern, col·legiat, de caràcter resolutori i presidida per aquesta Alcaldia.

Es van nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els regidors i regidores següents:

- Sr. JORDI BORT JUAN

- Sra. MARIBEL RAMON ABELLA

- Sra. MERCÈ FISCHER CID

-Sr. JORDI CERVERA SOROLLA

Competències:

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

- Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.

- Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

- Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball

- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

- Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

- Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria de disciplina urbanística, incloent-se dins de la delegació les competències de l’Alcaldia corresponents a la protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, i les corresponents als expedients sancionadors que se’n poguessin derivar.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador previst a la Llei 20/2009, de 4/12/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador previst a la Llei 11/2009, de 6/7/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria d’adopció d’ordres d’execució per incompliment dels deures legals d’ús i conservació a què es refereix l’article 197 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, així com les derivades relatives als mitjans d’execució forçosa en cas d’incompliment d’aquelles ordres, i en concret, l’adopció d’actes que suposin la imposició de multes coercitives o l’inici de l’execució subsidiària.

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui igual o superior als 50.000 € (IVA exclòs) en els contractes d’obres i als 18.000 € (IVA exclòs) en la resta de contractes, tant administratius com privats, i no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

- L’autorització i la disposició de despeses, això com el reconeixement d’obligacions, quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent de contractació per delegació.

- La resolució de tots els expedients de subvencions, l’aprovació de les corresponents bases i convocatòries, així com la resolució, si s’escau, dels expedients de reintegrament.

- L’aprovació de llistats i padrons cobratoris.

- Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties.

- En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: sol·licitar subvencions a altres organismes administratius o entitats privades, i posterior tramitació, sempre que la convocatòria no exigeixi que la sol·licitud s’hagi d’acordar pel Ple de l’Ajuntament.

- L’autorització de guals i contraguals permanents.

- L’aprovació de projectes d’obra i de serveis quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan  competent de contractació per delegació.

- L’adquisició de béns i drets per quantia igual o superior als 18.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.

- L’alienació de béns patrimonials de quantia igual o superior a 18.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, sempre que, en cas de béns immobles, estigui prevista en el pressupost, i en cas de béns mobles, no es tracti de béns declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

Consulta les actes i acords de la Junta de Govern Local de 2019

Consulta les actes i acords de la Junta de Govern Local d'anys anteriors

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat