Divendres, 18 de Abril de 2014
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Subvencions 2013
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes laborals 2013
Festes
Festes Locals 2014
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
Rutes de la Serra del Montsià
L'ENERGIA A CASA
 
CONVOCATÒRIA TAG
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
CONVOCATÒRIA TAG

..
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 25/02/2014 va aprovar les bases reguladores i la convocatòria que regeix el procés selectiu per tal cobrir de manera interina, mitjançant concurs oposició, una plaça vacant de tècnic/a d’administració general, i la constitució de borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcanar
.
CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


31-03-2014 - Anunci al DOGC
.
03-04-2014 - Anunci al BOPT
.
De conformitat amb allò disposat a la base 4a, s’obre la convocatòria de presentació de sol•licituds pel termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de l’última públicació d’aquest anunci de convocatòria al DOGC o al BOPT, amb exposició al tauler d’anuncis; tot això en qualsevol de les formes que determina l’article 38.4, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


11-03-2014 BOPT - Bases tècnic d'administració general
 
Mapes
Cartografia
Vialer
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
Entitats Socials
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web