Dimecres, 10 de Febrer de 2016
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
Subvencions a entitats 2015
CONVOCATORIES
TURISME
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Serveis Socials

  Serveis
 
Tècnics Serveis Socials

Responsables: Vanesa Flores ( Treballadora Social) i Anna Pedro (Educadora Social)

Horari:  

    
 DillunsDimarts Dimecres Dijous  Divendres
 8 a 15h.

Atenció al públic de 10:30 a 13:30.

 8 a 15h.


 8 a 15h.

Atenció Llei dependència de 10:30 a 13:30

 8 a 15h.


 8 a 15h.


    Tarda 
    15 a 21h. 
 
Atenció a la infancia i a la joventut

INTERVENCIÓ  INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 
 
 
1)     Intervenció individual en menors en situació de risc social
 
Dirigit a:
 
Menors de 18 anys amb problemes en el seu comportament, dificultats emocionals o en la seva personalitat   que estan en situació de risc social.

 
Objectiu:
 
Incidir en aquells trastorns emocionals o de conducta que puguin dificultar el correcte desenvolupament e integració social del menor.
 
2)     Intervenció , orientació  i suport a les famílies amb infants o adolescents

 
Dirigit a:

-         Famílies amb infants o adolescents amb dificultats en la seva relació
-         Famílies on algun dels progenitors manifesten trets intel·lectuals, econòmics,  mentals o socials que dificulten la correcta criança dels fills
-         Famílies que per diverses circumstàncies tenen dificultats per administrar pautes educatives als fills.
 
Objectiu:
 
-         Aconseguir que les pautes educatives de les famílies envers als fills siguin les mes adequades possibles per al desenvolupament integral del menor.

-         Garantir que la família compleixi amb la funció guardadora i protectora per cobrir totes les necessitats de l’ infant.

 
3)     Intervenció en xarxa amb altre serveis relacionats amb l’ Infància
 
Dirigit a:
 
A tots aquells menors que reben atenció d’ altres serveis i que es fa necessària una comunicació per optimitzar recursos.

 
Objectiu:
 
Detecció, derivació, intervenció i seguiment dels infants implicats amb un treball conjunt amb la resta de la xarxa ( centres d’ ensenyament, pediatria, Centre salut mental, equip d’ atenció a l’ infància i adolescència, casals, entitats esportives i culturals ...)

 
4)     Tramitacions i orientació en relació a les prestacions familiars amb infants
 
Dirigit a:
   Famílies amb menors amb dret algun tipus de prestació

 
L’ objectiu:
 
Facilitar i orientar a les famílies per a que puguin accedir a les diferents prestacions i ajudes per a infants de la administració.

 
5)     Programa d’ absentisme escolar
 
Dirigit a:
 
Menors amb edat d’ escolarització obligatòria que no assisteixen regularment al centre educatiu que li correspon.

 
L’ Objectiu:
 
Aconseguir mitjançant el treball conjunt de la xarxa social que envolta al menor que aquest assisteixi regularment  al centre educatiu.

 

 
Atenció al inmigrat

OFICINA ITINERANT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L’IMMIGRANT


L’Oficina Itinerant d’Informació i Atenció a l’Immigrant, neix d’un estudi-diagnosi realitzat pel Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants a la comarca del Montsià, té com a objectiu oferir una correcta informació i ajut a la persona immigrant envers diferents qüestions que li puguin afectar: legals, laborals, socials… però, a la vegada,  apropa aquest servei als usuaris de tots els municipis de la comarca.
 
Exactament les funcions que adopta la persona responsable d’aquesta oficina són les següents:
 
-          Atenció directa i assessorament a l’immigrant en:
·          Qüestions legals: informació sobre la tramitació de permisos de treball i de residència, reagrupacions familiars, obtenció de nacionalitat…
·          Qüestions laborals: informació sobre les pautes a seguir per trobar feina, contractes…
·          Qüestions socials: orientació i informació sobre els recursos i serveis del municipi i comarca…
-         Acollida correcta a l’immigrant al nou lloc de residència, donant-li la informació necessària sobre els recursos i serveis amb que compta el municipi actualment s’estan elaborant unes guies d’acollida municipals de serveis i recursos, per què es pugui desenvolupar amb certa normalitat i, per tant, afavorir des de bon començament la seva integració.
-          Informació al nouvingut sobre els passos a seguir un cop arribat al municipi: com empadronar-se, demanar la targeta sanitària no contributiva, matriculació dels nens a l’escola…, i altres tràmits administratius.
-          Disposar de la informació i els coneixements necessaris, per oferir un bon servei d’orientació, informació i assessorament en matèria d’estrangeria: permisos de treball i residència, renovacions, reagrupacions familiars, obtenció de la nacionalitat,… i si és necessari se’ls ajuda a emplenar la documentació requerida des d’altres instàncies (Subdelegació de Govern, Comissaria de Policia de Tortosa…).
Models de sol·licituds: http//www.mir.es

-         Informació als empresaris, tècnics o altres persones que tinguin dubtes sobre el tema d’immigració: els tràmits necessaris per a la contractació d’immigrants, contractacions mitjançant el contingent aprovat anualment…


Informació sobre lleis i novetats sobre extrangeria: http//www.reicaz.es

-          Assessorament a altres serveis que per diverses circumstàncies necessitin informació en matèria d’estrangeria (legislació, tràmits administratius, documentació, requisits, etc.)
-          Borsa de treball. L’Oficina d’Informació i Atenció a l’Immigrant disposa d’ofertes per poder facilitar la integració laboral de l’immigrant, gràcies al contacte i a la bona coordinació que s’ha establert amb els serveis públics d’ocupació de la comarca (OTG, SCC) i privats (ETT), així com en empreses particulars que per la seva importància necessiten habitualment treballadors o petites empreses que també desitgen contractar. A banda s’ofereix:
·          Informació sobre tècniques en recerca de feina
·          Assessorament sobre cursos ocupacionals…
·          Coordinació amb altres serveis d’ocupació de la comarca

Informació sobre ocupació a Catalunya: http//gencat.es

-          Informació sobre temes relacionats amb l’habitatge. Oferiment a les persones que ho requereixen de díptics informatius sobre els passos a seguir per a la compra o lloguer d’un habitatge, així com dels drets i deures de que es gaudeix com a comprador o com a llogater. Aquests díptics estan traduïts en diferents idiomes i han estat elaborats pel Pla comarcal d’integració dels immigrants del Montsià i l’Oficina d’Informació i Atenció a l’Immigrant

-          La responsable de l’Oficina d’Informació i Atenció a l’Immigrant forma part de la Comissió de participació(òrgan de participació del Pla comarcal d’integració dels immigrants del Montsià), per treballar, l’anàlisi i l’aportació d’idees de la vessant social en matèria d’immigració, conjuntament amb la resta dels membres que la conformen. 


Responsable: Araceli Vilalbi


Horari: Dilluns de 14'30 a 19'30h
 
TRANSPARÈNCIA
Òrgans col·legiats i periodicitat reunions
Retribucions càrrecs electes
Pressupostos
Relació de convenis i subvencions
Adjudicataris i proveïdors
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web