Dilluns, 31 de Agost de 2015
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Benvinguda Alcalde
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Subvencions entitats
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
PROVISIO PLACES
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  GESTIÓ DE SERVEIS

A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

 Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
LICITACIO SERVEI TEMPORADA PLATGES

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 21/05/2015, s’ha aprovat l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir les autoritzacions d'ocupació demanial per a l'explotació dels usos i serveis de temporada a les platges del t.m. d’Alcanar (temporada 2015), per procediment obert i tramitació urgent.

Ateses les raons d’interès públic que concorren en la present licitació s’aplica la tramitació d’urgència en la tramitació de l’expedient, i consegüentment al tràmit d’informació pública, que es redueix a la meitat.
.
A aquesta efectes s’obre un termini de (15) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci en el BOPT o en el DOGC, per tal que durant aquest període s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin escaients; i les proposicions es presentaran davant Registre General de l’Ajuntament, en el termini de 8 dies naturals, comptats des del següent a l’última publicació de l’anunci en el BOPT o en el DOGC.

Així mateix, s’anunciarà a efectes informatius al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com al Perfil del Contractant.EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES FINALITZA EL PROPER DIMECRES, DIA 10/06/2015 (inclusivament)


Prem AQUÍ per veure anunci al DOGC (29/05/2015)
 


Prem AQUÍ per veure anunci al BOPT (2/06/2015)
 


29-05-2015 - Prem AQUÍ per veure anunci extracte plecs
 


Prem AQUÍ per veure clàusules administratives particulars
 


Prem AQUÍ per veure prescripcions tècniques
 


Prem AQUÍ per veure instància (word)
 
TRANSPARÈNCIA
Òrgans col·legiats i periodicitat reunions
Retribucions càrrecs electes
Pressupostos
Relació de convenis i subvencions
Adjudicataris i proveïdors
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web