Dissabte, 01 de Octubre de 2016
Alcanar Alcanar
Montsiā
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporaciķ Municipal
Secretaria
Intervenciķ
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Trāmits i models solˇlicituds
Adreįa Ajuntament
CONVOCATORIES PERSONAL
TURISME
DESENVOLUPAMENT
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIĶ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Rādio
Programaciķ Diāria
Dedicatōries
 
Enllaįos
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciaciķ Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Histōrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectōnics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SUBMINISTRAMENTS

A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

 Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3/08/2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regeixen el procediment de licitació per a la contractació del subministrament, mitjançant rènting, de 3 vehicles per al servei de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, i 1 vehicle per al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar.

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
 
Les ofertes es presentaran en horari d'atenció al públic, en el termini de 16 dies naturals, davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcanar, comptats des  del'endemà  publicació de l'anunci de licitació en el BOPT.  
 
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 7/09/2016 inclusivament.


ACORDS JGL 03-08-2016 PLECS DE CLĀUSULES ADMIN. ADQUISICIO 4 VEHICLES
 
22.08.2016 - ANUNCI DE LICITACIĶ SUBMINIST. 4 VEHICLES RČNTING

Anunci de licitació al BOPT

 


ACORDS JGL 03-08-2016 PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES ADQUISICIO 4 VEHICLES
 


ANNEX I PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES SUBMINIST. 4 VEHICLES
 


ANNEX 2 (DECLARACIO RESPONSABLE)
 


ANNEX 3 (DECLARACIO RESPONSABLE CARACTERISTIQUES TECNIQUES VEHICLES)
 


ANNEX 4 (MODEL DE PROPOSICIO)
 
LICITACIO SUBMINISTRAMENT VEHICLE AMB PLATAFORMA (MESA CONTRACTACIO)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30/06/2016, va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de subministrament d’un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per al municipi d’Alcanar, tot convocant-ne la licitació.
 
ACORDS:
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de subministrament d’un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per al municipi d’Alcanar, tot convocant-ne la licitació.
. 
SEGON. AUTORITZAR la despesa de 59.290 € (IVA inclòs) corresponent a aquesta contractació, amb càrrec a la partida 2016 / 1 / 1530 / 6230000 / 01, amb càrrec al pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.

TERCER. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions Tècniques que han de regir el contracte de subministrament d’un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per al municipi d’Alcanar(Annex 1).

QUART. NOMENAR la Mesa de Contractació conformada pels membres següents:

Presidenta: 

  • Na Ivette Fibla Coloma
    (regidora d’Urbanisme, que actuarà com a Presidenta de la Mesa)
Vocals:

  • Secretari de la Corporació (Luis Martín Montull)
  • En Javier Requejo Garcia (Interventor de la Corporació)
  • Sr. Lluís M. Fernández Fernández (Arquitecte municipal)
  • N’ Ivan Romeu Hierro (regidor)
Secretari de la Mesa: Sr. Manuel Valls Reverter (funcionari)

SISÈ. PUBLICAR  la composició de la mesa de Contractació en el Perfil del Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

SETÈ: TRAMETRE aquests acords al departament d’Intervenció-Tresoreria, així com a la regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
 
Alcanar, 22 d'agost de 2016. 
ANUNCI OBERTURA DOCUMENTACIĶ ECONŌMICA (SOBRE 2) SUBMINISTRAMENT VEHICLE AMB PLATAFORMA ELEVADORA

En relació a la licitació del contracte de subministrament d'un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per als serveis municipals es posa en coneixement que en data 8 de setembre de 2016, a les 13.00 hores, tindrà lloc a les dependències municipals l'acte públic per l'obertura de la documentació econòmica (sobre 2)
Prem AQUÍ
 
GESTIO ECONŌMICA
Liquidaciķ 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveīdors 2015
 
Plānols i vialer
Cartografia
Vialer
Plānol Alcanar
Plānol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Histōria
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorolōgiques
 
Serveis Socials
Trāmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmācies de Guārdia
 
Telčfons d'interčs
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaįa del Barranc
 
Serveis
Ālbums
Enquestes
Cerca al web