Divendres, 27 de Novembre de 2015
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
Subvencions a entitats 2015
CONVOCATORIES
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SUBMINISTRAMENTS

A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

 Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web

 
LICITACIO SUBMINISTRAMENT I MOBILIARI ALBERG CONVENT DELS JOSEPETS, LCA

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14/10/2015, va aprovar els plecs de clàusules administrastives i de prescripcions tècniques contingudes en el projecte, de licitació del procediment per a l'adjudicació de l'equipament i mobiliari de l'alberg de l'antic convent dels Josepets, de les Cases d'Alcanar.Prem aquí per veure PROJECTE EQUIPAMENT CONVENT JOSEPETS EN ALBERG
 


Prem AQUÍ per veure plec de clàusules administratives
 


Prem AQUÍ per veure plec de prescripcions tècniques
 


Prem AQUÍ per veure anunci de licitació
 
Anunci licitació subministrament mobiliari i equipament alberg Josepets

22-10-2015 - Anunci al DOGC

28-10-2015 - Anunci al BOPT

 
MEMBRES MESA DE CONTRACTACIO

DECRET ALCALDIA NÚM. 610/2015 (17/11/2015)


La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió 14/10/2015, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament del mobiliari i equipament per a l’edifici dels Josepets (Alberg), de Les Cases d’Alcanar.

Vist que la clàusula 12 del plec regula la composició de la Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes; d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, en relació amb el RD 817/2009, de 8 de maig.

Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em són pròpies RESOLC:
 
PRIMER. DESIGNAR els/les següents membres de la Mesa de Contractació, per a l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament del mobiliari i equipament per a l’edifici dels Josepets (alberg), de Les Cases d’Alcanar:

a) President de la Mesa:
    N’ALFONS MONTSERRAT ESTELLER (Alcalde)

b) Vocals:

N’IVETTE FIBLA COLOMA (Regidora d’Urbanisme)
En JORDI MONFORT CALLARISA  (Regidor d’Hisenda)
N’EUFÈMIA MORENO BARCELÓ (Secretària)
En MARC BRUFAU COCHS (Interventor)
                
c)  Secretari:
En MANOLO VALLS REVERTER (Administratiu)
 
SEGON. CONVOCAR la Mesa de Contractació, per a l’obertura de la documentació administrativa continguda en el sobre 1 de les proposicions, en aplicació de la clàusula 13 del plec de clàusules administratives, per al dimarts, dia 24/11/2015, a les 9.30h., en les dependències de l’Ajuntament d’Alcanar (Sala de Juntes).

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.

 
TRANSPARÈNCIA
Òrgans col·legiats i periodicitat reunions
Retribucions càrrecs electes
Pressupostos
Relació de convenis i subvencions
Adjudicataris i proveïdors
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web