Diumenge, 11 de Desembre de 2016
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Govern obert i transparència
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES PERSONAL
DESENVOLUPAMENT
QUEIXES I SUGGERIMENTS
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SUBMINISTRAMENTS

A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

 Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3/08/2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regeixen el procediment de licitació per a la contractació del subministrament, mitjançant rènting, de 3 vehicles per al servei de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, i 1 vehicle per al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar.

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
 
Les ofertes es presentaran en horari d'atenció al públic, en el termini de 16 dies naturals, davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcanar, comptats des  del'endemà  publicació de l'anunci de licitació en el BOPT.  
 
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 7/09/2016 inclusivament.


ACORDS JGL 03-08-2016 PLECS DE CLÀUSULES ADMIN. ADQUISICIO 4 VEHICLES
 
ACTE PUBLIC (OBERTURA SOBRE B) DOCUMENTACIÓ TÈCNICA LICITACIO

ANUNCI 

Mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 503/2016, de data 17/10/2016, es convoca la Mesa de Contractació, per a l’obertura en acte públic de la documentació tècnica continguda en el sobre B de les proposicions, previst per al dijous, dia 20/10/2016, a les 12.00h., en les dependències de l’Ajuntament d’Alcanar (Sala de Juntes), per a la contractació del subministrament, mitjançant arrendament, sense opció de compra (rènting), de 4 vehicles destinats a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis i al departament d’Urbanisme.


Anunci de licitació al BOPT

 


ACORDS JGL 03-08-2016 PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES ADQUISICIO 4 VEHICLES
 


ANNEX I PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES SUBMINIST. 4 VEHICLES
 


ANNEX 2 (DECLARACIO RESPONSABLE)
 


ANNEX 3 (DECLARACIO RESPONSABLE CARACTERISTIQUES TECNIQUES VEHICLES)
 


ANNEX 4 (MODEL DE PROPOSICIO)
 
LICITACIO SUBMINISTRAMENT VEHICLE AMB PLATAFORMA (MESA CONTRACTACIO)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30/06/2016, va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de subministrament d’un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per al municipi d’Alcanar, tot convocant-ne la licitació.
 
ACORDS:
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de subministrament d’un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per al municipi d’Alcanar, tot convocant-ne la licitació.
. 
SEGON. AUTORITZAR la despesa de 59.290 € (IVA inclòs) corresponent a aquesta contractació, amb càrrec a la partida 2016 / 1 / 1530 / 6230000 / 01, amb càrrec al pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.

TERCER. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions Tècniques que han de regir el contracte de subministrament d’un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per al municipi d’Alcanar(Annex 1).

QUART. NOMENAR la Mesa de Contractació conformada pels membres següents:

Presidenta: 

  • Na Ivette Fibla Coloma
    (regidora d’Urbanisme, que actuarà com a Presidenta de la Mesa)
Vocals:

  • Secretari de la Corporació (Luis Martín Montull)
  • En Javier Requejo Garcia (Interventor de la Corporació)
  • Sr. Lluís M. Fernández Fernández (Arquitecte municipal)
  • N’ Ivan Romeu Hierro (regidor)
Secretari de la Mesa: Sr. Manuel Valls Reverter (funcionari)

SISÈ. PUBLICAR  la composició de la mesa de Contractació en el Perfil del Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

SETÈ: TRAMETRE aquests acords al departament d’Intervenció-Tresoreria, així com a la regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
 
Alcanar, 22 d'agost de 2016. 
ANUNCI OBERTURA DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 2) SUBMINISTRAMENT VEHICLE AMB PLATAFORMA ELEVADORA

En relació a la licitació del contracte de subministrament d'un vehicle de 3.500 kg. amb plataforma elevadora per als serveis municipals es posa en coneixement que en data 8 de setembre de 2016, a les 13.00 hores, tindrà lloc a les dependències municipals l'acte públic per l'obertura de la documentació econòmica (sobre 2)
Prem AQUÍ
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web