Divendres, 31 de Juliol de 2015
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Benvinguda Alcalde
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Subvencions entitats
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
PROVISIO PLACES
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SUBMINISTRAMENTS

A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

 Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web

 
SUBMINISTRAMENT 2 VEHICLES POLICIA LOCAL (RÈNTING)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar,en sessió de data 19/02/2015, va aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment del subministrament, mitjançant arrendament (rènting) sense opció de compra, del subministrament de 2 vehicles destinats a la Policia Local de l'Ajuntament d'Alcanar.
.
ACORDS:

PRIMER. INCOAR i APROVAR l’expedient del contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra (rènting), pel procediment obert amb pluralitat de criteris de valoració, de dos vehicles (4 x 2) destinats al cos de la Policia Local.
.
SEGON. APROVAR la despesa per import net 21.600,00 € més 4.536,00 d’IVA, resultant un total de 26.136,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació 2015/1/132/204/01 del pressupost municipal prorrogat.
.
TERCER. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de subministrament de referència, i SOTMETRE’L a informació pública pel termini de 20 dies, de conformitat amb el que estableix l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
.
QUART. CONVOCAR la licitació pública del contracte de referència, mitjançant publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al perfil de contractant i al tauler d’edictes de la Corporació.
.
ANUNCIS DE LICITACIO:

10-03-2015 - Anunci al BOPT
.
11-03-2015 - Anunci al DOGC
.
.
Anunci correcció d'error material: Durada del contracte: 48 mesos.
.
12-03-2015 - Anunci al BOPT 
13-03-2015 - Anunci al DOGC

 


Prem AQUÍ per veure plec de clàusules administratives
 


Prem AQUÍ per veure plec de prescripcions tècniques
 

MESA DE CONTRACTACIO I DATA OBERTURA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

.
Vist que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió 19/02/2015, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la licitació pública per a la contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra (rènting), de dos vehicles (4x2) destinats a la Policia Local d’Alcanar.   
 
Mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 172/2015, de data 16/04/2015, va resoldre la designació de la Mesa de Contractació, per a l’adjudicació de la contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra (rènting), de dos vehicles (4x2) destinats a la Policia Local d’Alcanar:
.
a) President de la Mesa: ALFONS MONTSERRAT ESTELLER (Alcalde)
 
b) Vocals:

JOAN ROIG CASTELL (Regidor)
FRANCISCO JAVIER MARTÍ MEIX (Sotsinspector de la Policia Local)
AMPARO PILAR MARTÍ PUERTES (Interventora)
NÚRIA PALLARÉS MARTÍ (Secretària General)

c) Secretari:
MANUEL VALLS REVERTER (Administratiu)

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 206/2015, de data 23/04/2015, s'ha resolt fixar per al proper dilluns, dia 27/04/2015, a les 16.30h., l'obertura de la documentació tècnica continguda en el sobre B de les proposicions, d'acord amb la clàusula 13 del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.


 


 
TRANSPARÈNCIA
Òrgans col·legiats i periodicitat reunions
Retribucions càrrecs electes
Pressupostos
Relació de convenis i subvencions
Adjudicataris i proveïdors
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web