Divendres, 27 de Març de 2015
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
Subvencions entitats
CONVOCATORIES
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
Rutes de la Serra del Montsià
L'ENERGIA A CASA
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
ebando
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REDACCIO POUM ALCANAR

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament va aprovar, en sessió de data 23/12/2014, el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant regulació harmonitzada, procediment obert amb diversos criteris, per a la seva adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.

Nota: Per a qualsevol informació o documentació de caràcter tècnic, podeu contactar amb el Departament d'Urbanisme (Tel. 977.73.22.53)


PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REDACCIO POUM
 


Prem AQUÍ
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REDACCIO POUM ALCANAR


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES TREBALLS REDACCIO POUM
 
ANUNCIS DE LICITACIO

 


20-02-2015 - ANUNCI DOUE (LICITACIO)
 


09-03-2015 - Anunci BOE (LICITACIO)
 

16-03-2015 - Anunci al DOGC

16-03-2015 - Anunci al BOPT

 
LICITACIO GUINGUETA SERVEIS DE TEMPORADA PL. LLUIS COMPANYS

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 5/03/2015, va aprovar el plec de clàusules tècniques i administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la concessió de l’explotació per a la instal·lació i explotació d’una guingueta de temporada a la Pl. Lluís Companys, d’Alcanar (exercici 2015).

24-03-23015 -
Anunci al BOPT

ACORDS ADOPTATS:

PRIMER. APROVAR el Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir la concessió per a la instal·lació i l’explotació d’una guingueta de temporada a la Plaça Lluís Companys, d’Alcanar, durant l’any 2015
 
SEGON. SOTMETRE aquest Plec a un període d’informació pública per un període de 30 dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de Província de Tarragona (BOPT), a Alcanar Ràdio, a la revista municipal, a la pàgina web de l’ajuntament www.alcanar.cat i al Tauler d’Anuncis, a fi que les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular al·legacions. Transcorregut aquest termini sense haver presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament.
 
TERCER. Un cop aprovat definitivament aquest Plec, INICIAR la licitació mitjançant la publicació del text íntegre d’aquest plec al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’ajuntament d’Alcanar, i obrir el període de 15 dies naturals per la presentació d’ofertes i/o proposicions 
 
.../...
 

 

 


Prem AQUÍ per veure anunci de licitació Tauler Anuncis
 


Prem AQUÍ per descarregar plec clàusules administratives
 


Prem AQUÍ per descarregar plec prescripcions tècniques
 


Prem AQUÍ per descarregar ANNEX I (sol·licitud de participació)
 


Prem AQUÍ per descarregar ANNEX II (declaració responsable)
 


Prem AQUÍ per descarregar ANNEX III (proposició econòmica)
 
TRANSPARÈNCIA
Òrgans col·legiats i periodicitat reunions
Retribucions càrrecs electes
Actes de plens
Pressupostos
Relació de convenis i subvencions
Adjudicataris i proveïdors
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
Entitats Socials
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web