Dimarts, 27 de Gener de 2015
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
Subvencions entitats
Subvencions habitatge jove
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2014
Festes Laborals 2014
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
Rutes de la Serra del Montsià
L'ENERGIA A CASA
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
LICITACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La Junta de Govern Local, en sessió de data 9/09/2014, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la concertació integral de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i medicina al treball, mitjançant un servei de prevenció aliè, per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociología i vigilància de la salut del personal al servei de l’ajuntament d’Alcanar.
.
TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES: FINS AL 25/11/2014 (inclusivament)


 
ANUNCI AL BOPT LICITACIO SERVEI

10-11-2014 - Anunci al BOPT
 


Prem AQUÍ per veure plec de clàusules administratives
 


Prem AQUÍ per veure plec de prescripcions tècniques
 


Prem AQUÍ per descarregar MODEL SOBRE A (documentació administrativa)
 


Prem AQUÍ per descarregar MODEL SOBRE B (proposició econòmica)
 

CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ I DESIGNACIÓ DE MEMBRES PROCEDIMENT DE LICITACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AJUNTAMENT D'ALCANAR

.
DECRET D’ALCALDIA 580/2014


RESOLC:
 
PRIMER.DESIGNAR els/les següents membres de la Mesa de Contractació, per a l’adjudicació de la contractació del servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar:

a) President de la Mesa:
Na MERCÈ FISCHER CID (1a Tinent d’Alcalde)
 
b) Vocals:

Na Ma. CARME NAVARRO BALADA (Regidora)
En JOAN ROIG CASTELL (Regidor)
Na NÚRIA PALLARÉS MARTÍ (Secretària General)
En FERNANDO FERRER GALINDO (Interventor)

c) Secretari:
En J. MIQUEL EJARQUE REVERTER (Auxiliar administratiu)
 
SEGON. CONVOCAR la Mesa de Contractació, per a l’obertura de la documentació administrativa continguda al sobre A de les proposicions, en aplicació de la clàusula 11 del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, per al dilluns, dia 1/12/2014, a les 16.30h., en les dependències de l’Ajuntament d’Alcanar (Sala de Juntes).
 
TERCER. FIXAR el divendres, dia 5/12/2014, a les 12.00h., per procedir a l’obertura de la documentació econòmica continguda al sobre B de les proposicions, en aplicació de la clàusula 11 del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, i comunicar a les empreses licitadores la data i hora fixada per a procedir a l’obertura de la documentació econòmica.
 
Alcanar, 26 de novembre de 2014

 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
Entitats Socials
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web