Dimarts, 03 de Maig de 2016
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES
TURISME
DESENVOLUPAMENT
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
SERVEI I TRASLLAT DE RECOLLIDA DE VEHICLES

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES FINALITZA EL 27/04/2016
 
La Junta de Govern Local, de data 17/03/2016, va aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida i trasllat de vehicles en el terme municipal de l’Ajuntament d’Alcanar, per procediment obert, amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària, amb la convocatòria de la licitació.
 


 


Prem AQUÍ per veure ACORDS SERVEI RECOLLIDA VEHICLES
 


Prem AQUÍ per veure PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 


Prem AQUÍ per veure PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 1 (documentació administrativa)
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 2 (sol·licitud de participació)
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE A (documentació administrativa)
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE B (oferta econòmica)
 
SERVEIS ACTUACIONS I ORQUESTRES FESTES MAIG 2016

LICITACIO CONTRACTE MIXT SERVEI-SUBMINISTRAMENT ACTUACIONS FESTES MAIG 2016


 ACTE PÚBLIC
OBERTURA PROPOSICIONS ECONÒMIQUES SOBRE B)
 
18/04/2016 (12.00h.) Sala de Juntes Ajuntament d'Alcanar 
 
 
LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LES FESTES DE MAIG 2016 D’ALCANAR


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24/03/2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir el procediment de licitació pública per a la contractació de serveis i de subministrament de material i activitats complementàries de les Festes de Maig 2016 d’Alcanar.

04-04-2016 - Anunci al DOGC 
 
05-04-2016 - Anunci al BOPT

 


Prem AQUÍ per veure PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
 


Prem AQUÍ per veure PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES
 


Prem AQUÍ per veure ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA)
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE 2 (PROPOSICIONS ECONOMIQUES)
 
LICITACIO AUTORITZACIONS US PRIVATIU DOMINI PUBLIC LOCAL I MARITIMOTERRESTRE


EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES FINALITZA EL 21/04/2016

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30/03/2016, va aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regeixen la licitació pública per a l'adjudicació de les autoritzacions d'ús privatiu del domini públic local i del domini públic marítimo-terrestre, per als usos i serveis de temporada 2016, al t.m. d'Alcanar.


Prem AQUÍ per veure ACORDS I MESA DE CONTRACTACIO
 


Prem AQUÍ per veure PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES USOS PRIVATIUS
 

06-04-2016 - Anunci al BOPT

11-04-2016 - Anunci al DOGC 

 


Prem AQUÍ per veure PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES USOS PRIVATIUS
 


Prem AQUÍ per veure DOCUMENTACIO SOBRE 1
 


Prem AQUÍ per veure DOCUMENTACIO SOBRE 2
 


Prem AQUÍ per veure DOCUMENTACIO SOBRE 3
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE 1 en document WORD
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE 2 en document WORD
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE 3 en document WORD
 
SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS DIVERSOS EDIFICIS

Exclamación
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5/03/2015, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripciopns tècniques, que han de regir la licitació pública del servei de manteniment d’ascensors als edificis i dependències municipals de l’Ajuntament d’Alcanar.

Edifici ajuntament
Edifici Casa O’Connor
Biblioteca “Trinitari Fabregat”
Escola “Joan Bta. Serra”
 
Premeu en l'enllaç inferior per veure anunci.Prem AQUÍ per veure anunci de licitacio
 
OFERTES ECONOMIQUES I MILLORES EN OFERTA (UNIC CRITERI DE NEGOCIACIÓ)

PROPOSICIONS ECONOMIQUES I MILLORES RESPECTE A L'OFERTA INICIAL

EMPRESA

PREU CONTRACTE

ORONA S.COOP
6.720,00 € (iva exclòs)

FAIN ELEVADORS SA
2.352,00 € (IVA exclòs)

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU

3.446,00 € (IVA exclòs)

MARVI ASCENSORS SLU
8.687,60 € (IVA exclòs)

Empresa exclosa: MARVI ASCENSORS SLU, per excedir de l’import de licitació.Mesa de Contractació 5/08/2015:
Millores en l’oferta presentada (únic criteri de negociació):
EMPRESA

PREU CONTRACTE

ORONA S.COOP
6.000,00 € (IVA exclòs)

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU
3.350,40 € (IVA exclòs) 

 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REDACCIO POUM ALCANAR

MITJANÇANT DECRET D'ALCALDIA NÚM. 392/2015, DE DATA 23/07/2015, DE S'ANUNCIA ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES PER AL PROPER DIMECRES, DIA 29/07/2015, A LES 18.00H. (SALA DE JUNTES)..


La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament va aprovar, en sessió de data 23/12/2014, el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant regulació harmonitzada, procediment obert amb diversos criteris, per a la seva adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.

Nota: Per a qualsevol informació o documentació de caràcter tècnic, podeu contactar amb el Departament d'Urbanisme (Tel. 977.73.22.53)


ACLARIMENTS:

A l'apartat X del plec de condicions particulars i administratives es descriu el contingut de les proposicions.

A l'apartat SOBRE núm. 2. títol "documentació ponderable a través de judici de valor" es descriuen el màxim nombre de documents expositius en format DIN-A-4 I DIN-A-3.

En resposta i aclariment a les diferents consultes relatives a la possible impressió a doble cara dels formats admesos, s'ha de dir que només s'admetrà impressió a UNA SOLA cara.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REDACCIO POUM
 
23-07-2015 - ACTE DACIO DE COMPTE RESULTATS PONDERACIO CRITERIS JUDICI VALOR POUM

Programa de treball (màxim 25 punts)
Memòria tècnica (màxim 20 punts)
Propostes presentació i difusió dels treballs
(màxim 5 punts)
Puntuació (50 màxim)
Territoris XLM SCP
10
5,76
4
19,76
ALBACAR ENGINYERS SLP
2
7,28
0,50
9,78
AFAC
16
12,85
2,25
31,10
MIQUEL ORRIOLS/JOAQUIM OBON
14
10,51
4
28,51
BALCELLS ARQUITECTES SL
6
6,62
1,25
13,87
AAUP SLP
6
9,57
3,50
19,07
FERRAN NAVARRO
20
15,26
4,50
39,76
SALVADOR MATAS ARQUITECTES SL
8
10,25
1
19,25
URBAMED
8
9,51
1
18,51
AQUACIVIL
6
7,57
0,20
13,77
ALBIN ARQUITECTES SLP
6
9,13
2,75
17,88
LAND URBANISME SLP
4
8,97
3,50
16,47
.
EMPRESA EXCLOSA: Jornet Llop Pastor Arquitectes (per falta d'acreditació titulació superior equip redactor, d'acord amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars).


Prem AQUÍ per descarregar còpia acta resultats ponderació
 


Prem AQUÍ
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REDACCIO POUM ALCANAR


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES TREBALLS REDACCIO POUM
 
OBERTURA PROPOSICIONS ECONOMIQUES

La Mesa de Contractació, reunida en data 29/07/2015, va procedir a l'obertura de les proposicions econòmiques, amb els següents resultats:

EMPRESA

Proposta econòmica
TERRITORIS XLM SCP
187.110 € (IVA exclòs)
ALBACAR ENGINYERS SLP
182.250 € (IVA exclòs)
AFAC (AMADOR FERRER ARQUITECTURA I CIUTAT)
155.200 € (IVA exclòs)
MIQUEL ORRIOLS MAS I JOAQUIM OBON DOSDAD
162.800 € (IVA exclòs)
BALCELLS ARQUITECTE SLP
177.390 € (IVA exclòs)
JORDI ROMERO I ASSOCIATS SLP (ARQUITECTES ASSOCIATS)
182.000 € (IVA exclòs)
FERRAN NAVARRO ACEBES
182.250 € (IVA exclòs)
SALVADOR MATAS ARQUITECTES SLP
182.000 € (IVA exclòs)
URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED)
182.250 € (IVA exclòs)
AQUACIVIL SL
159.750 € (IVA exclòs)
ALBIN ARQUITECTES SLP
179.820 € (IVA exclòs)
LAND URBANISME I PROJECTES SLP
195.000 € (IVA exclòs)
 
LICITACIO SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS

 ACTE PÚBLIC
OBERTURA PROPOSICIONS ECONÒMIQUES SOBRE B)
 
28/04/2016 (11.00h.) Sala de Juntes Ajuntament d'Alcanar 
 
 
 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 3/03/2016, haaprovat l'expedientde contractació del servei de recollida d’animals al municipi d’Alcanar, mitjançat procediment obert, un únic criteri d’adjudicació i tramitació ordinària, amb la convocatòria de la licitació; així com els plecs de clàusules Administratives Particulars i de prescripcions tècniques.
 
21/03/2016 - ANUNCI AL BOPT  (LICITACIO) 

 


Prem AQUÍ per veure SOL·LICITUD DE PARTICIPACIO
 


Prem AQUÍ per veure plec de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
 


Prem AQUÍ per veure PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 1 (DECLARACIO RESPONSABLE)
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 1 (DECLARACIO RESPONSABLE)
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE A (DOC. ADMINISTRATIVA)
 


Prem AQUÍ per veure sobre B (DOCUMENTACIO ECONOMICA)
 


Prem AQUÍ per veure MESA DE CONTRACTACIO
 
TRANSPARÈNCIA
Pressupostos
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Tràmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web