Diumenge, 07 de Febrer de 2016
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
Subvencions a entitats 2015
CONVOCATORIES
TURISME
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
OBERTURA PROPOSICIONS ECONOMIQUES

La Mesa de Contractació, reunida en data 29/07/2015, va procedir a l'obertura de les proposicions econòmiques, amb els següents resultats:

EMPRESA

Proposta econòmica
TERRITORIS XLM SCP
187.110 € (IVA exclòs)
ALBACAR ENGINYERS SLP
182.250 € (IVA exclòs)
AFAC (AMADOR FERRER ARQUITECTURA I CIUTAT)
155.200 € (IVA exclòs)
MIQUEL ORRIOLS MAS I JOAQUIM OBON DOSDAD
162.800 € (IVA exclòs)
BALCELLS ARQUITECTE SLP
177.390 € (IVA exclòs)
JORDI ROMERO I ASSOCIATS SLP (ARQUITECTES ASSOCIATS)
182.000 € (IVA exclòs)
FERRAN NAVARRO ACEBES
182.250 € (IVA exclòs)
SALVADOR MATAS ARQUITECTES SLP
182.000 € (IVA exclòs)
URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED)
182.250 € (IVA exclòs)
AQUACIVIL SL
159.750 € (IVA exclòs)
ALBIN ARQUITECTES SLP
179.820 € (IVA exclòs)
LAND URBANISME I PROJECTES SLP
195.000 € (IVA exclòs)
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REDACCIO POUM ALCANAR

MITJANÇANT DECRET D'ALCALDIA NÚM. 392/2015, DE DATA 23/07/2015, DE S'ANUNCIA ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES PER AL PROPER DIMECRES, DIA 29/07/2015, A LES 18.00H. (SALA DE JUNTES)..


La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament va aprovar, en sessió de data 23/12/2014, el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que han de regir la contractació, mitjançant regulació harmonitzada, procediment obert amb diversos criteris, per a la seva adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.

Nota: Per a qualsevol informació o documentació de caràcter tècnic, podeu contactar amb el Departament d'Urbanisme (Tel. 977.73.22.53)


ACLARIMENTS:

A l'apartat X del plec de condicions particulars i administratives es descriu el contingut de les proposicions.

A l'apartat SOBRE núm. 2. títol "documentació ponderable a través de judici de valor" es descriuen el màxim nombre de documents expositius en format DIN-A-4 I DIN-A-3.

En resposta i aclariment a les diferents consultes relatives a la possible impressió a doble cara dels formats admesos, s'ha de dir que només s'admetrà impressió a UNA SOLA cara.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REDACCIO POUM
 
23-07-2015 - ACTE DACIO DE COMPTE RESULTATS PONDERACIO CRITERIS JUDICI VALOR POUM

Programa de treball (màxim 25 punts)
Memòria tècnica (màxim 20 punts)
Propostes presentació i difusió dels treballs
(màxim 5 punts)
Puntuació (50 màxim)
Territoris XLM SCP
10
5,76
4
19,76
ALBACAR ENGINYERS SLP
2
7,28
0,50
9,78
AFAC
16
12,85
2,25
31,10
MIQUEL ORRIOLS/JOAQUIM OBON
14
10,51
4
28,51
BALCELLS ARQUITECTES SL
6
6,62
1,25
13,87
AAUP SLP
6
9,57
3,50
19,07
FERRAN NAVARRO
20
15,26
4,50
39,76
SALVADOR MATAS ARQUITECTES SL
8
10,25
1
19,25
URBAMED
8
9,51
1
18,51
AQUACIVIL
6
7,57
0,20
13,77
ALBIN ARQUITECTES SLP
6
9,13
2,75
17,88
LAND URBANISME SLP
4
8,97
3,50
16,47
.
EMPRESA EXCLOSA: Jornet Llop Pastor Arquitectes (per falta d'acreditació titulació superior equip redactor, d'acord amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars).


Prem AQUÍ per descarregar còpia acta resultats ponderació
 


Prem AQUÍ
 

 
CONVOCATORIA OBERTURA PROPOSICIONS ECONOMIQUES POUM

CONVOCATORIA OBERTURA PROPOSICIONS ECONOMIQUES POUM

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 392/2015
 
Vist que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 23/12/2014, va aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant regulació harmonitzada, procediment obert amb diversos criteris, per a la seva adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.

Vist que en data 23/07/2015, es va reunir la Mesa de Contractació per donar donar compte, en acte públic, dels resultats de la ponderació assignada als criteris depenents d’un judici de valor, emesa pel Comitè d’Esperts, d’acord el plec de clàusules administratives particulars que regulen aquesta licitació.
 
Atès que d’acord amb el plec de clàusules administratives, s’estableix que dintre dels quatre dies següents a l’emissió de l’informe de valoració es procedirà a l’obertura del sobre 3), la qual cosa es comunicarà als licitadors.
 
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em són pròpies 

RESOLC:

PRIMER: CONVOCAR la Mesa de Contractació, per a l’obertura de la documentació econòmica continguda en el sobre 3 de les proposicions, en el procediment de licitació per a l’adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar, el dimecres, dia 29/07/2015, a les 18.00h., en les dependències de l’Ajuntament d’Alcanar (Sala de Juntes).

SEGON. NOTIFICAR aquest acord als membres de la Mesa de Contractació, comunicar-ho a les empreses interessades i publicar-ho a la pàgina web municipal.
 
Alcanar, 23 de juliol de 2015

 
Decret d'Alcaldia núm. 386/2015, de data 22/07/2015

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 386/2015
 
Vist que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 23/12/2014, va aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant regulació harmonitzada, procediment obert amb diversos criteris, per a la seva adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 381/2015, de data 17/07/2015, es van designar els nous membres de la Mesa de Contractació, en substituci dels designats mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 175/2015, de data 17/04/2015, per a l’adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.
 
Vist en aquesta resolució es fixava com a data per a l’obertura de els proposicions econòmiques el proper dijous, dia 23/07/2015, a les 18.00h., es requereix que, prèviament, es doni compte dels resultats avaluats pel Comitè d’Experts, en base a la ponderació d’aquells elements subjectes a judici de valor.
 
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix en el seu art. 30 que la valoració dels criteris quantificables de manera automàtica s’ha d’efectuar sempre amb posterioritat a la d’aquella la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor. Així mateix, l’art. 30.3 de l’esmentada normativa determina que la ponderació assignada als criteris dependents d’un judici de valor s’ha de fer conèixer en l’acte públic d’obertura de la resta de documentació que integri la proposició, llevat que en els plecs de clàusules s’estableixi una altra cosa quant a l’acte en què s’hagi de fer pública.
 
Atès que en el plec de clàusules adminsitrastives particulars s’establia que “dins dels quatre dies següents a l’emissió de l’informe de valoració es procedirà a l’obertura del sobre núm. 3, la qual cosa es comunicarà a tots els licitadors, es requereix la convocatòria prèvia de la Mesa de Contractació per a conèixer els resultats de la ponderació dels criteris sotmesos a un judici de valor, abans de procedir a l’obertura de les proposicions econòmiques.

Per tot això, i d’acord amb les facultats que em són conferides:

RESOLC:

PRIMER. DESCONVOCAR l’acte d’obertura de les proposicions econòmiques, acordat mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 381/2015, de data 17/07/2015. previst per al proper dijous, dia 23/07/2015, a les 18.00h., l’adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte els treballs de /edacció del pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcanar.
 
SEGON. CONVOCAR, en el seu lloc, la Mesa de Contractació per a la dació de compte dels resultats de la ponderació realitzada pel Comitè d’Experts, i assignada als criteris depenents d’un judici de valor, per al proper dijous, dia 23/07/2015, a les 18.00h. a la Sala de Juntes d’aquest ajuntament.
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la Mesa de Contractació.

Alcanar, 22 de juliol de 2015

Prem AQUÍ per veure resolució
 

COMITÈ D’EXPERTS 

Es dóna compte del Comitè d'Experts que efectua la valoració dels criteris dependents d'un judici de valor, de conformitat amb els criteris i les ponderacions establertes en els plecs de clàusules, i el qual compta amb els següents membres:

-LLUIS M. FERNANDEZ FERNANDEZ (arquitecte municipal)

-TERESA CARBÓ ESPUNY (Secretaria CUTE - Direcció General d’Ordenació del Territori)
-JOSÉ ENRIQUE BELLVER SOTO (Tècnic d’Adminsitració General)

En data 23/07/2015, i abans de l’obertura de les proposicions econòmiques, es donarà a conèixer la ponderació asignada als criteris dependents d’un judici de valor elaborat pel Comitè d’Experts.


 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REDACCIO POUM ALCANAR


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES TREBALLS REDACCIO POUM
 
ANUNCIS DE LICITACIO

 


20-02-2015 - ANUNCI DOUE (LICITACIO)
 


09-03-2015 - Anunci BOE (LICITACIO)
 

16-03-2015 - Anunci al DOGC

16-03-2015 - Anunci al BOPT

 
LICITACIO GUINGUETA SERVEIS DE TEMPORADA PL. LLUIS COMPANYS

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 5/03/2015, va aprovar el plec de clàusules tècniques i administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la concessió de l’explotació per a la instal·lació i explotació d’una guingueta de temporada a la Pl. Lluís Companys, d’Alcanar (exercici 2015).

24-03-23015 -
Anunci al BOPT

ACORDS ADOPTATS:

PRIMER. APROVAR el Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir la concessió per a la instal·lació i l’explotació d’una guingueta de temporada a la Plaça Lluís Companys, d’Alcanar, durant l’any 2015
 
SEGON. SOTMETRE aquest Plec a un període d’informació pública per un període de 30 dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de Província de Tarragona (BOPT), a Alcanar Ràdio, a la revista municipal, a la pàgina web de l’ajuntament www.alcanar.cat i al Tauler d’Anuncis, a fi que les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular al·legacions. Transcorregut aquest termini sense haver presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament.
 
TERCER. Un cop aprovat definitivament aquest Plec, INICIAR la licitació mitjançant la publicació del text íntegre d’aquest plec al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’ajuntament d’Alcanar, i obrir el període de 15 dies naturals per la presentació d’ofertes i/o proposicions 
 
.../...
 
Ara ens trobem en termini de presentació d'ofertes que acabara el proper 13 d'abril
 

 


Prem AQUÍ per veure anunci de licitació Tauler Anuncis
 


Prem AQUÍ per descarregar plec clàusules administratives
 


Prem AQUÍ per descarregar plec prescripcions tècniques
 


Prem AQUÍ per descarregar ANNEX I (sol·licitud de participació)
 


Prem AQUÍ per descarregar ANNEX II (declaració responsable)
 


Prem AQUÍ per descarregar ANNEX III (proposició econòmica)
 
SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS DIVERSOS EDIFICIS

Exclamación
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5/03/2015, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripciopns tècniques, que han de regir la licitació pública del servei de manteniment d’ascensors als edificis i dependències municipals de l’Ajuntament d’Alcanar.

Edifici ajuntament
Edifici Casa O’Connor
Biblioteca “Trinitari Fabregat”
Escola “Joan Bta. Serra”
 
Premeu en l'enllaç inferior per veure anunci.Prem AQUÍ per veure anunci de licitacio
 
OFERTES ECONOMIQUES I MILLORES EN OFERTA (UNIC CRITERI DE NEGOCIACIÓ)

PROPOSICIONS ECONOMIQUES I MILLORES RESPECTE A L'OFERTA INICIAL

EMPRESA

PREU CONTRACTE

ORONA S.COOP
6.720,00 € (iva exclòs)

FAIN ELEVADORS SA
2.352,00 € (IVA exclòs)

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU

3.446,00 € (IVA exclòs)

MARVI ASCENSORS SLU
8.687,60 € (IVA exclòs)

Empresa exclosa: MARVI ASCENSORS SLU, per excedir de l’import de licitació.Mesa de Contractació 5/08/2015:
Millores en l’oferta presentada (únic criteri de negociació):
EMPRESA

PREU CONTRACTE

ORONA S.COOP
6.000,00 € (IVA exclòs)

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU
3.350,40 € (IVA exclòs) 

 

 
ANUNCI ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS DE NETEJA DETERMINADES DEPENDENCIES MUNICIPALS

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 12/08/2015, es va adjudicar el contracte del servei de neteja de determinades dependències municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, i es publica la seva adjudicació als efectes de l’article 53.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:

Pavelló poliesportiu de les Cases d’Alcanar
Hotel d’entitats-Casal Jove, d’Alcanar
Centre Municipal de Rehabilitació d’Alcanar.

Per a consultar les dades sobre l'adjudicació consulteu l'enllaç inferior
Prem AQUÍ per veure anunci adjudicacio servei de neteja
 
TRANSPARÈNCIA
Òrgans col·legiats i periodicitat reunions
Retribucions càrrecs electes
Pressupostos
Relació de convenis i subvencions
Adjudicataris i proveïdors
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web