Diumenge, 22 de Gener de 2017
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Govern obert i transparència
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES PERSONAL
Comunicació
TURISME
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
LICITACIÓ REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC TEATRE-AUDITORI "JOSÉ A. VALLS", D'ALCANAR

LICITACIÓ REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC TEATRE-AUDITORI "JOSÉ A. VALLS", D'ALCANAR


La Junta de Govern Local, en sessió de data 29/09/2016, va aprovar el plec de clàusules del concurs d'idees a nivel d'avantprojecte, per a la contractació de la redacció del projecte bàsic del teatre-auditori "José A. Valls", d'Alcanar, pel sistema de concurs de projectes, amb intervenció de jurats i per procediment obert.
 
Anuncis licitació: 
 
Anunci Diari Mes Ebre (descarregar document en enllaç inferior)
Anunci al BOPT: Pendent de publicació  (previsió de publicació 10/10/2016)
 
 
Simultàniament al termini d'informació pública, s'obre el període de presentació proposicions que és de 30 dies naturals des de la data de la darrera publicació (BOPT, DOGC, Diari mes Ebre): aquest termini finalitzarà el proper  8 de novembre de 2016 (inclusivament)
 
NOTA: Per falta de capacitat de la página web, podeu consultar la documentació tècnica cliqueu en l'enllaç superior (Perfil del Contractant Generalitat de Catalunya) 
 

07-10-2016 - Anunci Diari MES EBRE
 


Prem AQUÍ per veure ANUNCI
 


Prem AQUÍ per veure plec de BASES REGULADORES
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE A)
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE B)
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE C)
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX I
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 2
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 3
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 4
 


Prem AQUÍ per veure ANNEX 5
 
ANUNCIS SUSPENSIÓ LICITACIÓ TREBALLS DE REDACCIO POUM ALCANAR PER INTERPOSICIÓ RECURS


ANUNCI

de suspensió del procediment de licitació per a l’adjudicació dels treballs per a la redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar, per interposició de recurs


Havent-se interposat pel Col·legi de Geògrafs de Catalunya, recurs davant el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb el procediment de licitació per a l’adjudicació dels treballs de redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar, la Junta de Govern Local, en sessió de data 12/05/2016, va adoptar els següents
 
ACORDS:

1º.- Suspendre el procediment de licitació per a l'adjudicació dels treballs per a la redacció d'un nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcanar, que inclou l’avaluació ambiental, la participació ciutadana i el catàleg específic de masies i cases rurals, convocat mitjançant anuncis publicats en DOUE, BOE, DOGC i BOPT i, consegüentment l'adjudicació d'aquest servei mentre no es resolgui el recurs contenciós-administratiu interposat pel Col·legi de Geògrafs de Catalunya.

 2º.- Publicar anunci de suspensió del procediment de referència en el DOUE, en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el BOPT i en el DOGC, així com en el Perfil del contractant.

3º.- Notificar el present acord a aquells licitadors que haguessin presentat oferta perquè, una vegada resolt el referit recurs, es reprengui el procediment de licitació per a l'adjudicació definitiva del mateix.

Alcanar, 23 de maig de 2016 
 

Prem AQUÍ per veure anunci suspensió al DOUE
 
23-07-2015 - ACTE DACIO DE COMPTE RESULTATS PONDERACIO CRITERIS JUDICI VALOR POUM

Programa de treball (màxim 25 punts)
Memòria tècnica (màxim 20 punts)
Propostes presentació i difusió dels treballs
(màxim 5 punts)
Puntuació (50 màxim)
Territoris XLM SCP
10
5,76
4
19,76
ALBACAR ENGINYERS SLP
2
7,28
0,50
9,78
AFAC
16
12,85
2,25
31,10
MIQUEL ORRIOLS/JOAQUIM OBON
14
10,51
4
28,51
BALCELLS ARQUITECTES SL
6
6,62
1,25
13,87
AAUP SLP
6
9,57
3,50
19,07
FERRAN NAVARRO
20
15,26
4,50
39,76
SALVADOR MATAS ARQUITECTES SL
8
10,25
1
19,25
URBAMED
8
9,51
1
18,51
AQUACIVIL
6
7,57
0,20
13,77
ALBIN ARQUITECTES SLP
6
9,13
2,75
17,88
LAND URBANISME SLP
4
8,97
3,50
16,47
.
EMPRESA EXCLOSA: Jornet Llop Pastor Arquitectes (per falta d'acreditació titulació superior equip redactor, d'acord amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars).


Prem AQUÍ per descarregar còpia acta resultats ponderació
 


Prem AQUÍ
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REDACCIO POUM ALCANAR


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES TREBALLS REDACCIO POUM
 
OBERTURA PROPOSICIONS ECONOMIQUES

La Mesa de Contractació, reunida en data 29/07/2015, va procedir a l'obertura de les proposicions econòmiques, amb els següents resultats:

EMPRESA

Proposta econòmica
TERRITORIS XLM SCP
187.110 € (IVA exclòs)
ALBACAR ENGINYERS SLP
182.250 € (IVA exclòs)
AFAC (AMADOR FERRER ARQUITECTURA I CIUTAT)
155.200 € (IVA exclòs)
MIQUEL ORRIOLS MAS I JOAQUIM OBON DOSDAD
162.800 € (IVA exclòs)
BALCELLS ARQUITECTE SLP
177.390 € (IVA exclòs)
JORDI ROMERO I ASSOCIATS SLP (ARQUITECTES ASSOCIATS)
182.000 € (IVA exclòs)
FERRAN NAVARRO ACEBES
182.250 € (IVA exclòs)
SALVADOR MATAS ARQUITECTES SLP
182.000 € (IVA exclòs)
URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED)
182.250 € (IVA exclòs)
AQUACIVIL SL
159.750 € (IVA exclòs)
ALBIN ARQUITECTES SLP
179.820 € (IVA exclòs)
LAND URBANISME I PROJECTES SLP
195.000 € (IVA exclòs)
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web