Diumenge, 20 de Abril de 2014
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Subvencions 2013
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes laborals 2013
Festes
Festes Locals 2014
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
Rutes de la Serra del Montsià
L'ENERGIA A CASA
 
CONVOCATÒRIA TAG
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Subvencions 2013
 
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES I SOCIALS D'ALCANAR

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES I SOCIALS DEL MUNICIPI D’ALCANAR (EXERCICI  2013)

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’ajuntament a través de les regidories d’Esports, Cultura i Serveis Socials destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

 • Foment de l’esport local.
 • Suport a l’activitat cultural local.
 • (gent gran)
 • (socials)
2.- Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat les activitats esportives, culturals i socials, federades, escolars o populars, desenvolupades per les entitats o associacions del municipi d’Alcanar.


3.- Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant l’any 2013
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

 • Estar inscrit en el registre d’entitats municipals de l’Ajuntament amb una antiguitat mínima d’un any.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

5.- Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1.- Persones jurídiques:

1. Fotocòpia del  DNI del/de la representant legal.
2. Escriptura de constitució o Estatuts, en cas de modificació.
3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
7. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
8. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
9.  Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
10. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l’Ajuntament d’Alcanar.
11.  Declaració responsable expedida pels òrgans representatius de l'entitat, en la qual es faci constar el nombre de socis al corrent de quotes i les efectivament cobrades en l'exercici anual i en l’anterior.
12.  Les federacions, unions, confederacions o qualssevol altres formes d'integració d'associacions de base referiran aquesta certificació a les associacions de base integrades en aquesta, incloent-hi la relació nominal de les mateixes.
13. Declaració del representant legal de l'entitat de no trobar-se inhabilitat per a contractar amb les administracions públiques, o per a obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per a actuar en nom de l'entitat
14. Dades de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que pogués concedir-se.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
 
7.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

8.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base..
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:


Entitats esportives:

Per cada activitat individual...........................................................  5 punts.
Per cada activitat dins d’un programa (máx. 5 activitats)..........      5 punts.
Per tenir contractada assegurança de responsabilitat civil........  100 punts.
Per cada acte esportiu obert gratuït.............................................  75 punts.

Entitats culturals, socials i gent gran:

Per cada activitat dins d’un programa (máx. 5 activitats): 5 punts.
Per cada activitat gratuïta oberta al públic general: 5 punts.
Per cada activitat que afavoreixi el foment de la cohesió socia i de les Tradicions culturals del municipi d’Alcanar: 5 punts.
Nombre de beneficiaris de les activitats: 5 punts.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2013 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores i l’aplicació pressupostària on s’ha proposat que es consignen aquestes despeses són les següents:

334 480.00       Subvencions entitats culturals                10.296,00 euros.
341 480.00       Subvencions entitats esportives             19.008,00 euros.
231 480.00       Subvencions entitats acció social             1.584,00 euros.
231 480.03       Subvenció esplais gent gran                    4.752,00 euros.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmenta’t.

La concessió d’aquestes subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents.
 
10.- Import individualitzat de les subvencions

L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 100% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i com a límit, tindran la consignació pressupostària anteriorment fixada. En cas que els imports acumulats dels/de les sol·licitants amb dret a subvenció superi el crèdit disponible, aquest es prorratejarà.

11.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
.
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases seran les Regidories d’esports, Cultura i Serveis Socials.
.La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 14 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

L’Alcalde o persona en qui delegui.
El Regidor de l’àrea.
El tècnic, administratiu o auxiliar de l’àrea.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.
 
12.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds i justificacions presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions i aprovació dels justificants, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

13.- Acceptació de la subvenció

Les entitats beneficiaries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. S’entendrà aquesta acceptació si no s’ha expressat el contrari en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.

14.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
.
2.  Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren.
.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

15.- Despeses subvencionables

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables totes aquelles despeses corrents que tinguin una relació directa amb l’activitat o programa subvencionat. Les despeses que siguin per temporada 201/12 seran prorratejades en funció dels mesos que corresponguin a l’any en curs de la subvenció.

En el cas de material esportiu, si aquest és inventariable, el beneficiari haurà de destinar els béns per fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. L’import d’aquests bens no podrà superar en cap cas, el 30% del cost total de l’activitat subvencionada.

Es consideraran despeses no subvencionables:
.
L’adquisició de material inventariable.
Despeses d’àpats.
Despeses de telèfons, adsl, fotocòpies i altres d’oficina.
Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Les despeses de procediments judicials.
.
16.- Subcontractació 
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no superi el límit de 75% del cost total del projecte/activitat.

17.- Forma de pagament
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.

18.- Termini i forma de justificació

1.- El termini de presentació de les sol·licituds i justificacions, en única convocatòria, començarà el 18 de desembre i finalitzarà el dia 24 de desembre inclusivament.
. 
Les sol·licituds i justificacions podran presentar-se per escrit mitjançant la formalització del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel  representant legal de l’entitat.

El model normalitzat de sol·licitud i justificació, podrà trobar-se a www.alcanar.cat

Les sol·licituds i justificacions, conjuntament amb la documentació exigida en la base 5 s’hauran de presentar al  Registre de l’Ajuntament.

També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del RLGS.

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a l’import de la subvenció atorgada.

2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

3) Els documents justificatius a presentar seran originals de factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen.

Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades. En les factures es deixarà constància que han estat utilitzades com a justificant de la subvenció percebuda, tot especificant la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la convocatòria corresponent. I, en tot cas, les factures hauran d'estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'hagi concedit la subvenció.

4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

19.-  Deficiències en la justificació

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

20.- Mesures de garantia

Queden exonerats de la constitució de garantia, llevat que hi hagi una previsió expressa en contra a les bases reguladores:

a) Les administracions públiques, els seus organismos vinculats o dependents i les societats mercantils estatals i les fundacions del sector públic estatal, així com les entitats anàlogues de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

b) Els beneficiaris de subvencions concedides per un import inferior a 3.000 euros, llevat dels casos establerts a l’apartat 3 de l’article 42 del RGS.

c) Les entitats que per llei estiguin exemptes de la presentació de caucions, fiances o dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats vinculades o dependents.

d) Les entitats no lucratives, així com les federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació internacional.


21.- Compatibilitat amb d’altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.

22.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:
.
Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.
.
23.- Mesures de difusió del finançament públic

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics i audiovisuals.

24.- Causes de reintegrament

1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’ interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.

25.- Obligats al reintegrament 

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris incumbència per al compliment de les obligacions, que adoptin acords que facin possible els incompliments o consenteixin els acords dels què ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

26.-  Infraccions i sancions

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

27.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, elReal Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.

Nota: Aquestes Bases es troben sotmeses a informació pública, per la qual cosa fins a la seva publicació definitiva i l'inici del termini per a la presentació d'instàncies, no es podran presentar sol·licituds.


MODELATGE DE SOL·LICITUDS 2013
 


Prem AQUÍ per veure documentació subvencions a entitats 2013
 

Anunci al BOPT
 
SUBVENCIONS LLARS D'INFANTS-CENTRES DE SUPORT FAMILIAR (CURS 2013-2014)

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, i ASSISTÈNCIA A LLARS D’INFANTS O CENTRES DE SUPORT FAMILIAR (Curs 2013-2014)

  
Primera: Objecte de la convocatòria

Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per assistència a llars d’infants, per al curs 2013/2014 (mesos setembre-juny, ambdós inclusivament) així com regular llur convocatòria, d’acord amb la competència en matèria de educació de la normativa local.

Es tracta de subvencions en vocació universal.

La concessió d’aquests ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents.

Segona: Destinataris de l’ajut

Són destinataris dels ajuts les famílies que tinguin xiquets i/o xiquetes d’edat compresa entre 0 i 3 anys, que estiguin empadronades a Alcanar, que assisteixin a llar d’infants o centres de suport familiar situades al terme municipal d’Alcanar.

Serà requisit indispensable que com a mínim un dels dos progenitors, el que tingui la pàtria potestat, juntament amb l’infant, estiguin empadronats a Alcanar, i que el centre es trobi al municipi d’Alcanar.

Tercera: Import de l’ajut .Quantia total màxima de les subvencions.

La previsió de quantia total màxima d’aquestes subvencions serà de 60.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 321.480.00 dels pressupostos generals de la Corporació per a l’exercici 2014. En el supòsit que l’import total sol·licitat fos superior a la disponibilitat pressupostària existent, les quantitats subvencionades es prorratejaran entre les sol·licitades.

La concessió d’aquests ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents de l’exercici 2014.

Per determinar la quantia de l’ajut es tindrà en compte el centre on es troba inscrit el xiqueta/la xiqueta.

Si es tracta d’un centre oficial i reconegut per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, prèvia acreditació davant de l’Ajuntament d’Alcanar, es podrà concedir un màxim del 50% de l’import del rebut. 

Si es tracta d’un centre de suport familiar, es podrà concedir un màxim del 20% de l’import del rebut.

Quarta: Incompatibilitats:

Amb qualsevol ajut d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte, és a dir, els concedits pel Consell Comarcal, o el Ministeri d’Educació, o qualsevol altre ens o organisme públic.

En cas d’infracció s’iniciarà procediment de reintegrament per l’import de l’ajut municipal.

Cinquena: Tramitació dels ajuts:

5.1.- Les sol·licituds individuals es presentaran pels pares i/o per les mares, o  pels tutors dels infants degudament emplenades i signades al Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar. Les sol·licituds s’han de formular amb el model normalitzat que es reprodueix com a annex 1, que estarà a disposició de les persones interessades a l’Ajuntament d’Alcanar, i als centres amb seu a Alcanar.
           
Amb la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la següent documentació:
 • Fotocòpia acreditativa del número de compte corrent.
 • Certificat emès pel centre on es troba inscrit el xiquet/a, on s’indicarà si fa mitja jornada o jornada complerta.
 • Fotocòpia del llibre de família, en cas que sigui la primera vegada que es demana aquest ajut.
 • Declaració sota la seva responsabilitat de trobar-se al corrent i en compliment de les obligacions tributàries tant amb l’AEAT, com amb l’Ajuntament d’Alcanar i amb la Seguretat Social.
 • No trobar-se incurs/a en cap de les causes establertes en l’article 13.2 de la LGS
5.2.-  Totes les sol·licituds s’acompanyaran de la documentació necessària per a la seva tramitació.

5.3.-   La presentació de la sol·licitud no genera cap dret.

5.4.- No s’admetran canvis de règim de mitja a jornada sencera, després de l’adjudicació de la beca.

5.5.- L’Ajuntament d’Alcanar sol·licitarà a l’escola-bressol, o centre de suport familiar- el llistat de xiquets i xiquetes matriculats/des, signada per la direccióde cada centre, i el detall sobre si es tracta de mitja o jornada complerta.

Aquest llistat s’efectuarà mensualment, coincidint amb la primera quinzena del mes, i l’Ajuntament comprovarà les dades de cadascuna de les persones beneficiàries.

Sisena. Termini per presentar les sol·licituds


Es fixen tres terminis per a la presentació de sol·licituds corresponents als trimestres escolars.

El primer termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2014, i correspon als mesos de setembre a desembre de 2013.

El segon termini s’obrirà del 15 fins al 30 de març del 2014, corresponent a les despeses dels mesos de gener a març del 2014.

El tercer termini s’obrirà del 15 fins al 30 de juny del 2014, corresponent a les despeses dels mesos d’abril a juny del 2014.

Setena. Concessions o denegacions dels ajuts i notificacions


Correspon a l’Ajuntament la tramitació dels expedients individuals, fins a la formulació de la proposta de resolució. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients dins de les disponibilitats pressupostàries.

Vuitena: Pagament dels ajuts:


Per a fer el pagament dels ajuts, serà necessària la presentació de la factura o rebut degudament pagats, acreditat per part del centre on assisteix el xiquet/ la xiqueta,  per part de les famílies beneficiàries dels ajuts, durant la primera quinzena del mes següent al pagament.

Un cop comprovada aquesta documentació, es passarà a aprovació per part de la Junta de Govern Local. L’import dels ajuts atorgats serà ingressat en el compte corrent, aportat en el moment de la sol·licitud.

Que, en el cas de justificants per import proporcional a una assistència inferior al mes, per motius com ara  malaltia, hospitalització entre d’altres, l’ import de l’ajut es reduirà proporcionalment.

Desena: Dret supletori:
.
En tot allò no previst en aquestes bases de manera expressa, serà d’aplicació el que es disposa als articles 239 a 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la resta de normativa concordant.
 

 
 
 


Prem AQUÍ per veure documentació llar d'infants-centres suport
 

Anunci al BOPT
 
BASES AJUTS ALS JOVES 2013

BASES QUE REGEIXEN ELS AJUTS ALS JOVES PER A L’ADQUISICIÓ I/O REHABILITACIÓ/CONSTRUCCIÓ DEL PRIMER HABITATGE AL ÀMBITS URBANS  D’ALCANAR I  LES CASES D’ALCANAR (EXERCICI 2013)

Exposició de motius:

La Constitució reconeix el dret dels ciutadans a gaudir d’una vivenda digna i adequada, i encomana als poders públics la promoció de les condicions necessàries i l’establiment de les normes per fer efectiu aquest dret.

Els nuclis històrics d’Alcanar i les Cases d’Alcanar demanden accions d’impuls en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis que ha de permetre llur revitalització, tant arquitectònicament com demogràfica.

És per això que amb independència d’altres mesures que puguin adoptar-se en matèria d’habitatge, l’Ajuntament d’Alcanar es proposa fomentar especialment l’adquisició i/o rehabilitació per part del jovent d’habitatges existents ubicats als nuclis antics dels nuclis urbans del nostre municipi, i en general l’accés  a l’habitatge als àmbits urbans d’Alcanar i les Cases.

Aquesta actuació consisteix a atorgar ajuts econòmics, adreçats a pal·liar la situació de dèficit d’habitatge assequible per al jovent i l’envelliment poblacional i urbanístic dels nuclis antics.

1.- Objecte:

Aquestes Bases tenen per objecte regular els ajuts destinats a l’adquisició, rehabilitació i/o construcció del primer habitatge per part de joves, amb la finalitat de convertir-los en primera residència, ubicats als nuclis d’Alcanar i de les Cases d’Alcanar.

Seran actuacions aptes als ajuts econòmics:

Adquisició d’habitatge rehabilitat.
Adquisició d’habitatge usat per a la immediata rehabilitació.
Rehabilitació: les obres de rehabilitació venen determinades en l’annex 1
Adquisició d’habitatge nou.

Aquest habitatges s’han de trobar en els àmbits d’Alcanar i les Cases d’Alcanar, que consten en els plànols adjunts com a annex 1.

2.- Caràcter de la subvenció:

L’Ajuntament d’Alcanar crea una línia d’ajut en els seus pressupostos per fomentar l’adquisició, rehabilitació i/o construcció d’habitatges destinats a ser habitatge habitual, compatible amb altres línies d’ajut d’altres administracions.
Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari, sense que el beneficiari pugui exigir l’augment o revisió de l’ajut.

La subvenció no pot excedir del 100% dels costos d’adquisició, rehabilitació i/o construcció de l’immoble, més les reformes que s’escauen.

3.- Definicions:

S’entén com a habitatge destinat a residència habitual i permanent per a la residència del sol·licitant, o  de la seua família, en el nucli d’Alcanar i de les Cases d’Alcanar, i l’habitatge haurà de mantenir aquesta condició durant un termini mínim de 5 anys a comptar des de la data de l’atorgament de l’ajut.

L’immoble adquirit s’ha de destinar a habitatge habitual i permanent per part de la/les persona/es peticionària/àries en el termini màxim d’1 any des de la seua adquisició, tret de casos excepcionals que seran resolts per la Corporació, amb audiència de la persona interessada.

Per a concórrer a aquests ajuts, les persones peticionàries no podran ser titulars, en règim de ple domini, de nua propietat, o dret real d’usdefruit o gaudi, de cap altre habitatge en tot el territori de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol.

4.- Àmbit d’aplicació:

L’aplicació d’aquest ajut s’estén a l’adquisició, rehabilitació i/o construcció d’habitatges destinats a residència habitual i permanent de les persones peticionàries, sempre i quan es  concorrin les següents circumstàncies:

1.- Que l’immoble pugui reunir, amb o sense reformes, les condicions mínimes d’habitabilitat.

2.- Que el valor d’adquisició més el de les reformes, per metre quadrat ,destinat a habitatge, no superi el preu màxim de venda dels Habitatges de Protecció Oficial  a preu concertat (Alcanar Zona C: 1.773,72 €/m2, 886,86 €/m2 garatges i trasters vinculats).

3.- Que l’adquisició, rehabilitació i/o construcció de l’habitatge tingui lloc durant l’any 2013. Si les obres es perllongen més d’un any només serà susceptible de l’atorgament una vegada.

4.- Que l’adquirent ofereixi a l’Ajuntament d’Alcanar el dret de retracte sobre una futura compravenda en els 5 anys següents a la concessió de la subvenció. Aquest dret es podrà exercir durant el termini de 60 dies posteriors a aquell en què es produeixi la comunicació de l’operació al Registre de l’Ajuntament d’Alcanar.

5.- Si l’habitatge es trobi ubicat al nucli històric d’Alcanar i/o de les Cases d’Alcanar, i té una antiguitat mínima de 15 anys tindrà caràcter preferent en l’adjudicació dels ajuts.

6.- La rehabilitació d’habitatges, efectuada per promotors privats, que siguin destinats específicament al col·lectiu a què fan referència les presents bases podrà ésser qualificada, amb l’atorgament de la llicència d’obres, com a susceptible d’ajut en els condicions i mòduls que s’establiran en desenvolupament de les presents bases. En tot cas, l’ajut serà atorgat sempre a la persona o persones que hagin d’habitar l’immoble.

5.- Persones beneficiàries:

Requisits personals:

Poden ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les persones en què concorren les circumstàncies següents:

 • Ésser ciutadà/na i tenir la condició de veí/ïna d’Alcanar i/o les Cases d’Alcanar, inscrit/a degudament al Padró d’Habitants, de forma ininterrompuda durant un mínim de 4 anys, o 8 anys en un període de 15 anys.
 • Ser major d’edat, capacitat per a contractar, i tenir com a màxim 35 anys complerts en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
 • Ser titular, com a mínim, del 50% de la vivenda objecte de subvenció.
 • No ser titular del ple domini, nua propietat o dret real d’úsdefruit propietari, cap membre de la unitat familiar, d’una altra vivenda.
 • No ser deutor/a de cap concepte amb la hisenda municipal.
 • No trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat vigents.
 • Que sol·licitant de la subvenció tingui uns ingresso màxims de 30.697,65 €uros anuals.
                
  Aquestes circumstàncies hauran de mantenir-se durant els 5 anys posteriors a la concessió de l’ajut.
6.- Característiques de les subvencions:

L’Ajuntament d’Alcanar concedirà un màxim de 2 ajuts per a l’any 2013.

Els ajuts per a l’adquisició i/o rehabilitació/construcció del primer habitatge per part de joves en els àmbits urbans del municipi s’estableix en un import de 10.000,00 €uros màxim per immoble i per persona, sense que es pugui superar el 100% del cost d’adquisició, construcció i/o rehabilitació, si s’escau.

L’ajut es lliurarà al beneficiari en 5 anys des de la data de l’adquisició, a raó d’un 12% incial i un 22% durant el quatre anys següents, exceptuant si existís romanent en la partida corresponent, la qual es podria prorratejar entre els beneficiaris a parts iguals.

Els ajuts objecte de les presents bases són acumulables a les d’altres administracions.

Aquestes subvencions es destinaran específicament per a l’adquisició, construcció i/o rehabilitació de la primera vivenda en el àmbits urbans d’Alcanar i les Cases d’Alcanar, sense que puguin aplicar-se a cap altra destinació. En conseqüència, i mentre no s’acrediti la seua aplicació real, tindran la consideració de préstec refraccionari sense interès, quedant autoritzat l’Ajuntament d’Alcanar a exigir al beneficiari l’anotació preventiva en el Registre de la Propietat de la resolució d’atorgament d’aquesta i de les seues condicions, en els termes previstos en l’art. 26.2 de la Llei Hipotecària.

7.- Consignació pressupostària:

L’Ajuntament d’Alcanar consignarà anualment en el seu pressupost una quantitat global, destinada a subvencionar l’adquisició i/o rehabilitació del primer habitatge per part de joves en el nucli del municipi.Tanmateix, la concessió de la subvenció queda condicionada a l’existència del crèdit adequat i suficient.

8.- Formalització de la sol·licitud:

Es presentarà un model de sol·licitud davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar, amb la següent DOCUMENTACIÓ requerida per a justificar les condicions del/la sol·licitant i de l’immoble:

Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s, que hauran de ser els futurs titulars de l’habitatge objecte de subvenció.

Contracte de compravenda o document de promesa de venda o opció de compra. Aquests contractes podran pactar-se amb la condició resolutòria per al cas de no obtenció de la subvenció municipal que se sol·licita. Hi haurà de constar la superfície útil de la vivenda, així com el/s titular/s futurs d’aquesta.

Declaració responsable, subscrita pel/s sol·licitant/s, en la qual consten les dades personals i familiars i totes aquelles circumstàncies personals i de la vivenda que s’adquireix permetin justificar el compliment de les condicions establertes.

Declaració en què el/la sol·licitant faci constar la seua voluntat de mantenir la vivenda com la seua residència familiar i habitual durant un mínim de 5 anys de l’atorgament de l’ajut, així com l’obligació de ser titular de la mateixa, com a mínim, del 50% de la vivenda a adquirir.

Certificat de Béns del padró municipal.

Declaració jurada de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT) i amb la Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament d’Alcanar.

Fotocòpia de la declaració de renda (exercici 2012).

En el cas de rehabilitació d’un habitatge s’haurà d’adjuntar, a més de l’anterior documentació, la següent:

Avantprojecte/memòria:

Projecte de rehabilitació signat per un arquitecte.
.
Sol.licitud de la llicència municipal d’obres. 

.L’import del pressupost de rehabilitació del projecte ha de ésser d’un mínim de 2.000,00 €uros.

En cas que la rehabilitació de l’habitatge ja s’estigui duent a terme, serà necessari aportar certificat de l´acord de concessió de llicència municipal vigent. En el cas que la llicència municipal no es doni, l’adjudicatari/adel corresponent ajut decaurà en el seu dret de beneficiari/a.

9.- Data de presentació:

La data de presentació límit de la documentació és el 19 de desembre de 2013.

10.- Selecció i atorgament dels ajuts:

La Comissió de Valoració, estarà formada per la regidora de Joventut i amb l’assistència del regidor d’Urbanisme, assistida pel/per la Secretari/a, el Coordinador de Joventut i  els tècnics que puguin considerar-se necessaris, per  analitzar i valorar les sol·licituds presentades.

Aquesta Comissió comprovarà el compliment de les condicions requerides, sense perjudici que podrà adoptar les mesures que consideri convenients per l’acreditació de les condicions fixades  en aquestes bases.

La Comissió elaborarà i aprovarà un llistat de les persones peticionàries que compleixin els requisits assenyalats en aquestes bases. La Comissió ordenarà les sol·licituds rebudes en els següents grups:

a)  Les actuacions de compra i rehabilitació de primer habitatge  dins de l’àmbit dels nuclis històrics d’Alcanar i les Cases d’Alcanar, amb el requisit de més de 15 anys d’antiguitat de l’immoble.

b)  Les actuacions de compra, rehabilitació o nova edificació en l’àmbit dels nuclis històrics d’Alcanar i les Cases d’Alcanar.

c)  Les actuacions de compra i rehabilitació en els àmbits urbans fora dels nuclis històrics d’Alcanar i les Cases d’Alcanar.

d)  Les actuacions d’obra nova en els àmbits urbans fora dels nuclis històrics d’Alcanar i les Cases d’Alcanar.

Així mateix la Comissió de Valoració ordenarà cada un dels quatre grups en base al criteri de la renda de menor a major nombre d’ingressos, i en cas d’empat, s’atendrà al criteri de l’ordre cronològic d’entrada al registre de les sol.licituds.

La Comissió de Valoració proposa l’adjudicació  amb el criteri de preferència del grup a) al d) fins a esgotar els 5 ajuts. En el seu conjunt, les subvencions no podran superar els crèdits existents en el pressupost municipal per aquesta finalitat.

La proposta emesa per aquesta Comissió de Valoració serà aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, i notificada individualment a les persones interessades.

Les sol·licituds que compleixin els requisits d’aquestes Bases i que no siguin objecte de subvenció per esgotament dels fons, podran ser presentades en la convocatòria de l’exercici posterior.

11.- Justificació dels ajuts:

El lliurament del primer 12% es farà efectiu prèvia presentació de l’escriptura de compravenda de l’immoble per al qual ha estat atorgada la subvenció, en el termini màxim d’1 any des de l’atorgament de l’ajut.

En cas de rehabilitació, es farà efectiu el lliurament inicial del 12% de l’ajut a partir de l’atorgament de la llicència d’obres

El lliurament del 88% restant es farà a través del pagament d’un 22 % anual, fins arribar al 100% de l’import concedit. Per realitzar aquest pagament, el beneficiari haurà de sol·licitar-ho prèviament, declarant que no es troba en cap de les situacions de l’article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i que continua en la mateixa situació que va fonamentar la concessió de la subvenció d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria. 

L’Ajuntament d’Alcanar haurà de comprovar que els beneficiaris de la subvenció s’han empadronat en la vivenda en termini de 2 mesos a comptar des de la data de l’escriptura o de finalització de les obres, i que es troben al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament. En cas que l’ajut s’atorgui en concepte de rehabilitació d’habitatge, el darrer pagament coincidirà amb el moment de l’atorgament de la llicència de primera ocupació.

Aquest pagament es podrà fer en un únic pagament, o es podrà augmentar el percentatge de pagament sempre i quan h hagi disponibilitat pressupostària.

12.- Revocació de les subvencions:

L’alteració de les condicions que determinen la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions, superant els límits legalment establerts, poden suposar la modificació de la resolució d’atorgament, i si s’escau al reintegrament de la quantia rebuda de manera improcedent.

La falsedat en la declaració de qualsevol de les dades que hagi servit per a la concessió de la subvenció, implicarà el reintegrament íntegre de l’ajut concedit.

13.- Força major:

Si la persona beneficiària d’un ajut obtingut, d’acord amb aquestes bases es veiés obligat, per causa de força major, a vendre l’habitatge abans de transcórrer el termini de 5 anys comptats des de l’atorgament de l’ajut, ho haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcanar, a fi i efecte que aquest pugui exercir el dret de tempteig sobre l’habitatge.

Si l’Ajuntament exerceix aquest dret, i adquireix l’habitatge el podrà oferir a altres persones aspirants a aquest ajut, i que no haguessin estat beneficiaris per manca de disponibilitat pressupostària.

En aquest cas, es descomptarà del preu de venda l’import de la subvenció que s’hagués lliurat efectivament al beneficiari inicial, i el nou adquirent si compleix els requisits establerts en la present ordenança podrà gaudir dels ajuts per a l’adquisició i/o rehabilitació de l’habitatge en qüestió, que encara no haguessin estat desemborsats per l’Ajuntament.

14.- Interpretació de les bases:

Correspon a la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar, amb l’assessorament legal pertinent, la interpretació d’aquesta normativa.

15.- Dret supletori.

En tot allò no previst en aquestes bases de manera expressa, serà d’aplicació el que es disposa als articles 239 a 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la resta de normativa concordant.
.
NOTA: Aquestes Bases es troben sotmeses a informació pública, per la qual cosa fins a la seva publicació definitiva i l'inici del termini per a la presentació d'instàncies, no es podran presentar sol·licituds.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Aïna Esteller (regidoria de Joventut)

Prem AQUÍ per veure sol·licitud
 


Prem AQUÍ per veure documentació subvenció ajuts joves
 


Prem AQUÍ per veure plànols
 


Prem AQUÍ per descarregar les declaracions
 

Anunci al BOPT

 
Mapes
Cartografia
Vialer
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
Entitats Socials
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web