Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

2016 - Anunci aprov. definitiva Ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament al municipi Anunci al BOPT

ORDENANCES FISCALS 2012

23-12-2011 - Anunci al BOPT

- Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus

- Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per l-entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

- Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

- Ordenança fiscal núm. 16 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis del mercat municipal

- Ordenança fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per contribucions especials

ORDENANCES FISCALS 2011

BOPT NUM. 290, 20/12/2010 (ORDENANCES FISCALS 2011)

- Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per adquisició del Butlletí Informatiu Alcanar i publicitat

- Ordenança fiscal fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Es deroguen Les següents ordenances fiscals:

- Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals (Escola Municipal d-Arts Plàstiques)

- Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.

- Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals (Escola Municipal de Música).

ORDENANCES FISCALS 2010

BOPT NUM. 294, 23/12/2009 (ORDENANCES FISCALS 2010)

BOPT NÚM. 299, 31/12/2009 (ORDENANCES FISCALS 2010)

- Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiris

- Ordenança fiscal número 10 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, i altres elements amb finalitat lucrativa.

- Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals -escola municipal de música

- Ordenança fiscal núm 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

ORDENANCES FISCALS 2009

BOPT NÚM. 296, 24/12/2008 (ORDENANCES FISCALS 2009)

BOPT NÚM. 300, 31/12/2008 (ORDENANCES FISCALS 2009)

- Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa per l'impost sobre béns immobles

- Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal per part d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

ORDENANCES FISCALS 2008

BOPT NÚM. 291, 18/12/2007 (ORDENANCES FISCALS 2008)

BOPT NÚM. 299, 29/12/2007 (ORDENANCES FISCALS 2008)

- Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles

- Ordenança fiscal núm 5 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats

- Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus.

- Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per al subministrament d'aigua.

- Ordenança fiscal núm. 18 preus públics. immobilització, retirada, recollida i custòdia de vehicles de la via pública

- Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecància

ORDENANCES FISCALS 2007

BOPT NÚM. 297, 30/12/2006 (ORDENANCES FISCALS 2007)

- Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus.

- Ordenança fiscal núm 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalidat lucrativa

- Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l'entrada de vehícles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

- Ordenança fiscal núm 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

ORDENANCES FISCALS 2006

BOPT NÚM. 291, 21/12/2005 (ORDENANCES FISCALS 2006)

BOPT NÚM. 299, 31/12/2005 (ORDENANCES FISCALS 2006)

- Ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la prestació del servei de menjador escolar

- Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de la recollida i tractament de residus

- Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

- Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

ORDENANCES FISCALS 2005

BOPT NÚM. 299, 30/12/2004 (ORDENANCES FISCALS 2005)

BOPT NÚM. 299, 30/12/2004 (ORDENANCES FISCALS 2005 - fascicle 1)

- Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats

- Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiris

- Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa sobre clavegueram

- Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus

- Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, es-pectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local

- Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

- Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, grues, runes, tanques, bastides, contenidors de runa i altres instal.lacions anàlogues

- Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparca-ment exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

- Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

- Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis al mercat municipal

- Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de taxa per la instal.lació de quioscs a la via pública o en terrenys d'ús públic

- Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei de publicitat mitjançant la ràdio municipal

- Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de preus públics per la publicació del Butlletí Informatiu d'Alcanar i publicitat

- Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals -escola municipal de música

- Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals - escola municipal d'arts plàstiques

- Ordenança fiscal num. 31 reguladora de la taxa per concurrencia en les proves selectives per a l'ingrés de personal

- Ordenança fiscal num. 13, introduint una nova tarifa per a la venda de plaques de guals

- Ordenança fiscal num. 15 reguladora de la taxa per visites als monuments històrics o artistics

- Ordenança fiscal num. 18 reguladora de preus publics, immobilitzacio, retirada, recollida i custodia de vehicles de la via publica

- Ordenança fiscal num. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

Es deroga l'ordenança fiscal num. 21, reguladora de la gestió de les alteracions de la propietat dels béns immobles de naturalesa rustica i urbana, en relació a l'impost sobre béns immobles

ORDENANCES FISCALS 2004

BOPT NÚM. 74, 31/03/2003 (ORDENANCES FISCALS 2004)

- Ordenança fiscal núm: 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles

- Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de impost sobre construccions, instal.lacions i obres

- Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

- Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titular i tat municipal per empreses subministradores de serveis públics

- Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de  l'impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

- Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

ORDENANCES FISCALS 2003

BOPT NÚM. 29, 4/02/2002 (ORDENANCES FISCALS 2003)

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

ORDENANCES FISCALS 2002

BOPT NÚM. 77, 3/04/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 77, 3/04/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002 - fascicle 1)

BOPT NÚM. 110, 15/05/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 272, 26/11/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 293, 22/11/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

ORDENANCES FISCALS 2015

BOPT NÚM. 96, 26/04/2015 (ORDENANCES FISCALS 2015)

Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat