Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Retribucions

Retribucions

El Ple de l'Ajuntamentd'ALcanar, en sessió de data 25/06/2015, va adoptar els següents ACORDS:

- ESTABLIR que, amb efectes de data 15/06/2015, l’alcalde d’aquesta Corporació, senyor ALFONS MONTSERRAT ESTELLER, exercirà aquest càrrec amb dedicació exclusiva i unes retribucions de 25.650,00 euros bruts anuals. Aquesta retribució es percebrà en 12 pagues, donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social.

- ESTABLIR que, amb efectes de data 15/06/2015, el senyor JOAN ROIG CASTELL, regidor d’aquesta Corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, per un 85% de la jornada, percebent l’import de 17.432,54 euros bruts anuals. Aquesta retribució es percebrà en 12 pagues, donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social.

- ESTABLIR que, amb efectes de data 15/06/2015, la senyora IVETTE FIBLA COLOMA, regidora d’aquesta Corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, per un 85% de la jornada, percebent l’import de 17.432,54 euros bruts anuals. Aquesta retribució es percebrà en 12 pagues, donant-la d’alta al règim general de la Seguretat Social.

- ESTABLIR que, amb efectes de data 15/06/2015, el senyor JORDI MONFORT CALLARISA, regidor d’aquesta Corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, per un 85% de la jornada, percebent l’import de 17.432,54 euros bruts anuals. Aquesta retribució es percebrà en 12 pagues, donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social.

- ESTABLIR el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, Carme Navarro, Jordi Bort, Mercè Fischer, Ivan Romeu, Francisco Reverter, Albert Alarcon, Oriol Torres, Josep Beltran, Xavier Queralt per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, que tot seguit es detallen :

1. Ple 238,00 euros/sessió

2. Junta de Govern Local 166,00 euros/sessió

3. Comissions informatives 143,00 euros/sessió

4. Comissió Especial de Comptes 143,00 euros/sessió

4. Junta de Portaveus 67,00 euros/sessió 

Els membres de la Corporació que es trobin en règim de dedicació no tenen dret a la percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans collegiats de la Corporació de què formin part.

No té dret a rebre l’assistència corresponent el membre de la Corporació que no hagi assistit efectivament a la sessió, encara que justifiqui la seva absència.

Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, es pagaran les quantitats acreditades d’acord amb el procediment establert a les Bases d’execució del pressupost.

- ESTABLIR a favor dels grups polítics municipals una assignació econòmica de caràcter mensual que constarà de :

  • Aportació fixa per grup municipal 60,00 euros/mes
  • Aportació variable per regidor integrant del grup 73,00 euros/mes

Aquestes assignacions hauran d’aplicar-se per tal d’atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.

- Tots els imports establerts en aquest acord seran actualitzats cada any en funció de l’increment de les retribucion establert normativament per al personal al servei de les administracions públiques.

- Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses efectivament produïdes en l’exercici de les seves tasques públiques, d’acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, amb les normes que el desenvolupen o modifiquen i amb les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i fixar-lo en el tauler d’anuncis de la Corporació.

- NOTIFICAR el present acord als regidors i regidores interessats, i donar-ne compte a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat